ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට…

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ වෙත පවරා තිබූ ආගමන හා සංක්‍රමණ දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපති ගෝතබයා රාජපක්ෂ විසින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට ගෙන තිබේ. ආගමන හා සංක්‍රමණ සම්බන්ධ කරුණු සහ ශ්‍රී ලංකා... Read more »